Dodatek pro rok 2017 – Ustanovení zákona č.99/2001 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vážení kolegové rybáři,

rádi bychom Vás seznámili s dodatkem nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. k popisu revírů pro rok 2016 a 2017 :

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vypuštěn text:
(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Doplněn nový bod 1 a další body včetně původního bodu 1 přečíslovat vždy o jedno číslo vyšší:
(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

Doplněn pod písm. c) okoun říčníh:
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Sander lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).

 

Evidence úlovků 2016

Vážení kolegové rybáři.

Pražští rybáři s celosvazovou povolenkou vykazují na pražských revírech trvale malé množství ponechaných (zapsaných) úlovků ryb. V průměru pouze 6 kg ryb na jednu CS povolenku. Přitom rybáři v ostatních krajích vykazují v průměru od 9 do 14 kg a v jednom územním svazu je to dokonce až 20 kg.
Průměrná množství zapsaných kilogramů úlovků na jednu územní povolenku se však v jednotlivých krajích kupodivu příliš neliší.

Tyto uvedené disproporce mají za následek snižování příjmů pražského územního svazu z celosvazového rybolovu.
Podle stávajících pravidel obdrží příslušný územní svaz, na jehož revírech byla ryba ulovena, za každý zapsaný kilogram ryb do úlovkového lístku celosvazové povolenky v průměru 115,-Kč.
Množství vykázaných kilogramů úlovků ryb ulovených na vlastních revírech je jediným kritériem pro přerozdělování příjmů z prodeje celosvazových povolenek v rámci celého Českého rybářského svazu.
A tak každý rok jen čekáme na to, kolik kg ryb naši rybáři držitelé CS povolenky zapíší.

Trvale nízká úroveň zapsaných úlovků na pražských vodách, jako jsou například revíry ÚN Slapy, Berounka 1 a 2, Hostivař, ÚN Vrané, Sázava 5, 11 a 12, Rokytka 1,Vltava 6, Labe 20 a 20A ad., vede postupně k odčerpávání finančních prostředků Územního svazu města Prahy určených pro zarybňování pražských revírů.
Pokud budou i nadále na pražských vodách vykazovány tak nízké úlovky, pak bude Územní svaz města Prahy nucen zvažovat omezování zarybňování svých revírů.

Nyní je to jen na Vás. Nezapsané úlovky mohou vést i k názoru, že není třeba obsádky
ryb v našich pražských revírech tak často a v takové míře jako doposud doplňovat. Chcete-li na svých domácích pražských vodách i nadále kvalitně rybařit, pak je nutné všechny ulovené a ponechané ryby řádně zapisovat.

Věříme, že tento závažný problém pochopíte a budete konat tak, abychom pro zarybňování našich společných pražských revírů měli finančních prostředků vždy dostatek.

Za řádně zapsané úlovky Vám děkuje

výbor ČRS Územního svazu města Prahy.

 

Hovorčovický rybník je opět otevřen ke sportovnímu rybolovu

Pražští rybáři po provedených opravách a údržbě rybníka v Hovorčovicích tento podrevír č. 1 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1 vydatně zarybnili a otevřeli k lovu ryb všem oprávněným zájemcům o sportovní rybolov. Lov ryb lze provádět ze břehu po celém obvodu Hovorčovického rybníka. Strouha u přítoku, která je od rybníka oddělená hrázkou, slouží k výtěru ryb. V této strouze je lov ryb zakázán. Rybník je ve vlastnictví pražské rybářské organizace a proto zde bude podobně jako na rybníku Cukrovarský v Čakovicích několikrát v roce doplňována rybí obsádka pro dosažení co nejvyšší úspěšnosti sportujících rybářů. Připojujeme fotodokumentaci z již třetího vysazování velkých kaprů v tomto roce ze dne 12. 5. 2016. Výbor ČRS Územního svazu města Prahy vám nabízí skvělé sportovní zážitky na krásném rybničním revíru u hranice území hlavního města Prahy.

Krátkodobé rybářské lístky pomohou turistům o dovolené

V roce 2011 se ČRS podařilo prosadit návrh na změnu zákona o rybářství, která přinesla rozšíření počtu obcí vydávajících rybářské lístky z původních asi 200 na 600. To výrazně pomohlo především domácím rybářům. Problémy se získáváním rybářského lístku však zůstaly řadě cizinců během krátkodobých turistických pobytů v ČR. Ti nemohli z časových důvodů složit test rybářských znalostí a prokázat tak požadovanou rybářskou kvalifikaci již jen proto, že termín zkoušek musel být nahlášen 10 dnů předem Ministerstvu zemědělství a cizinec většinou v té době již dovolenou v ČR ukončil.

Ministerstvo zemědělství vyšlo v rámci připravované novely vyhlášky k zákonu o rybářství vstříc snaze ČRS o zlepšení přístupu cizinců k rybářským lístkům zavedením krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dnů bez nutnosti prokazovat kvalifikační předpoklady. Držitelé těchto rybářských lístků samozřejmě musí dodržovat pravidla stanovená rybářským řádem a v případě zájmu o dlouhodobý rybářský lístek budou povinni absolvovat test znalostí.

Přestože budou krátkodobé rybářské lístky dostupné i tuzemským rybářům, předpokládá vedení Českého rybářského svazu, že budou využity převážně rybáři ze zahraničí. Pro členy ČRS nebudou totiž mít krátkodobé rybářské lístky větší význam, protože v ČRS organizovaní rybáři vlastní dlouhodobé rybářské lístky a mají vesměs roční povolenky k rybolovu.

O krátkodobé rybářské lístky ale zřejmě projeví zájem i nečlenové ČRS, například tuzemští turisté při sezónním rybaření o dovolené. Zájem však budou velmi výrazně limitovat ceny povolenek pro nečleny (měsíční povolenky vydávají pouze 3 územní svazy – průměrná cena činí 2000 Kč, k dispozici pak jsou 14 – 17 denní povolenky o průměrné ceně 1800 Kč, případně roční v ceně cca 4200 Kč). Kombinace krátkodobého rybářského lístku (předpoklad 200 Kč) a povolenky k rybolovu pro nečlena je tedy finančně nevýhodná a bude zájemce o rybolov spíše motivovat k členství v ČRS (za 200 Kč si lze pořídit 3 letý rybářský lístek, cena roční povolenky pro člena se pohybuje v rozmezí 1100 – 1600 Kč podle regionu).

Podle předsedy ČRS Alexandera Šímy není důvod obávat se negativního dopadu předpokládaného zavedení krátkodobého rybářského lístku na stav našich rybářských revírů. Ostatně do roku 2004 nebylo třeba pro získání rybářského lístku žádných osvědčení o získané kvalifikaci a nemám dojem, že by tenkrát byly revíry v horším stavu než po zavedení tohoto byrokratického opatření. V převážné většině evropských zemí si zájemce o rybolov může rybářský lístek (licenci) koupit na poště, benzince, dokonce v obchodě se sportovním zbožím (Francie), nebo přes internet. A jistě nemůžeme tyto země podezřívat z toho, že by neměly zájem o ochranu přírody a rybářské revíry zvláště. U nás mají povinnost zajišťovat ochranu revírů jejich uživatelé, tedy ti, kteří vydávají povolenky k lovu a kteří také mají právo vydání povolenky odmítnout.

Dopis českého rybářského svazu, adresovaný všem organizacím ohledně krátkodobých rybářských lístků si můžete přečíst ZDE :

50. výročí existence naší organizace

Rok 2014 je pro rybářskou organizaci Modřany rokem výročním, před 50. lety v roce 1964 byla oficiálně založena organizace rybářů Modřany.

Předsedou byl zvolen p. Velát, místopředsedou p. Sokol a jednatelem p. Kareš. Dne 20. 7. 1964 obdrželi modřanští rybáři schválení od ÚV-ČSRS k ustanovení organizace V Modřanech, následně 16. Září 1964 obdržela své vlastní razítko. MO – Zbraslav nabídla modřanské organizaci urychlené vyřízení převodů členů z Modřan a věnovala do začátku dar ve výši 500 Kč.

Po 50. letech organizace rybářů v Modřanech pokračuje, i když ne přímo ve stopách nadšených zakládajících členů. V současném výboru jsou většinou již lidé, kteří se do Modřan přistěhovali, nebo ani v Modřanech nebydlí a bojují s nedostatkem času pro práci ve výboru.
Z tohoto důvodu nemáme kroužek dětí a mládeže, který pro tuto činnost vyžaduje poměrně hodně času a zodpovědnosti.

Věříme, že organizace na fenomén nedostatku času nebude strádat v činnosti a naopak bude rozvíjet svoji aktivitu.

S pozdravem Petrův zdar !
Místopředseda A. Flieger.

Rybářský řád Českého rybářského svazu 2014 / 2015

Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit, že nový rybářský řád vydávaný k povolence na rok 2014 má dvouletou platnost, tzn. až do konce roku 2015.

Vedle tištěné verze, kterou obdržíte společně s povolenkou 2014, je rybářský řád s popisy mimopstruhových a pstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy k dispozici i v elektronické podobě na našich stránkách ZDE.

Všeobecné informace pro členy ČRS ze schůze předsedů MO

Od poloviny března 2013 bude platit vyhláška, týkající se predátorů. Aktuálně se pracuje na novém znění. Kormorán již nebude chráněn a stát zároveň přestane poskytovat finanční náhrady za škody, které tento predátor způsobí.

ČRS Územního svazu města Prahy zakoupil v Praze 4 – Podolí, v ulici Rybářská 3/4 nové sídlo organizace. V dosavadním sídle U Sovových mlýnů 1/134 na Praze 1 platí organizace velký nájem, který je navíc řočně navyšován o inflaci. Navíc není v tomto místě možný příjezd a parkování motorových vozidel, což je nepříjemné zejména pro ostatní MO při vydávání různých tiskopisů. Pěstěhováním do nového sídla se má zároveň problém s malými prostory. Termín stěhování je stanoven na jaro 2013.

Všechny rybářské revíry budou označeny ocelovými tabulkami s názvem a číslem revíru.

 

Informace ČRS-MO Praha 4 Modřany

Žádáme členy, aby dle rybářského řádu řádně vypisovali své úlovkové lístky. Na základě statistického vyhodnocení těchto úlovků se provádí následné zarybňování daných revírů.

Informace o datu výroční schůze bude včas na uveřejněna na webových stránkách nebo na vývěskách. Předávání pozvánek během úředních hodin již nebude nadále realizováno.

Organizací brigád našich členů byl pověřen p. Ing. Slavíček.

Pozvánka na sraz a novinky na www.chytej.cz

Ahoj rybáři,

dovolte, abych Vám opožděně popřál krásné a na nezapomenutelné rybářské zážitky a bohaté léto. Současně bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na již 9. sraz CHYTEJ.cz, který se letos uskuteční na novém revíru Jezero u Radnic v termínu 31.8.-2.9. 2012.

Podrobnosti o již legendární akci naleznete ZDE

Přihlášky a seznam přihlášených naleznete ZDE

Využíváte-li naši mobilní aplikaci SmartCHYTEJ.cz, jistě oceníte další aktualizaci s několika vylepšeními a novinkami. Nyní ve svých telefonech můžete po aktualizaci (příp. instalaci, pokud ji ještě nemáte) mít navíc encyklopedii uzlů, rybářských vtipů.

Takže když neberou, můžete se zdokonalovat v motání vlasce, a nebo si zlepšit náladu. Je zlepšené hledání revírů při větším přiblížení, v mapě už také vidíme, kde jsme dle GPS zaměřeni. V atlasu ryb byly doplněny cizojazyčné (a slovenské) názvy ryb. Řád MRS byl umístěn do hlavního menu, takže se už nemusí složitě hledat. Aplikace si pamatuje nastavené filtry pro kraje/svazy a typy revírů, takže po novém startu nemusíte znovu a znovu provádět třídění.

Návod na instalaci naleznete ZDE

 

WWW.CHYTEJ.CZ – AKTUÁLNĚ

Vážení členové a přátelé Českého rybářského svazu Místní organizace Praha 4 Modřany

Vítáme Vás na našich nových oficiálních stránkách Českého rybářského svazu – Místní organizace Praha 4 Modřany.

Naším přáním je, aby vzájemná spolupráce a výměna informací mezi výborem M.O. a Vámi – členy a přáteli Místní organizace byla na vysoké úrovni. Proto jsme se rozhodli založit tyto webové stránky, které by k tomu měly přispět.

Zárověn si uvědomujeme, že nás v tomto směru čeká samozřejmě hodně práce, neboť nové stránky se musí naplnili všemi potřebnými informacemi. V této fázi Vás proto prosíme o trpělivost a pochopení. Vedle toho se budeme samozřejmě starat o jejich pravidelnou aktualizaci. V tomto směru budeme velice rádi za jakýkoliv podnět z Vaší strany co na stránkách postrádáte a co byste zde rádi nacházeli. Uvítáme samozřejmě také i zajímavé fotografie z Vašeho rybaření.

Věříme, že tyto stránky tak povedou k zlepšení vzájemné spolupráce se všemi členy i přáteli naší Místní organizace. Své připomínky i náměty k tomuto webu prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě kontaktujte kteréhokoliv člena výboru

info@rybari-modrany.cz