Jak vyplnit sumář úlovků

Jak vyplňovat sumář úlovků v době jeho platnosti :

 • Tak jak to upravuje Rybářský řád (Bližší podmínky pro výkon rybářského práva) pro daný revír, je rybář povinen zapsat každý příchod k vodě do Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu).
 • Po ulovení ušlechtilé ryby provést potřebný zápis.
 • Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě, kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čarou.
 • Podrobný návod naleznete na stránce „Jak vyplnit docházku a úlovkyZDE :

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba :

 • Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek (řádky se nemusejí proškrtávat jednotlivě).
 • Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
 • Pokud používáte zkratky rybích druhů, používejte výhradně předepsané (Po, Li, K, L…)

 • Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
 • Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce (křížová kontrola).
 • V případě, že na některém z revírů (podrevírů) rybář nic neulovil, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
 • Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů po skončení její platnosti té organizaci, která jej vydala (uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
 • V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.
Ještě jednou pro upozornění opakujeme a zdůrazňujeme, že sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před jejím odevzdáním, nikoliv ten, kdo povolenku dále kontroluje a zpracovává !!!

Nejčastější závady v „Evidenci docházky a úlovků“ a v „Sumáři úlovků“ :

1. Evidence docházky a úlovků
 • Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku.
 • Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v „Rybářském řádu a popisech revírů“.
 • V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek.
 • Při lovu pstruha obecného nebo lipana na pstruhových revírech není zakroužkován datum.
2. Sumář úlovků
 • Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek !!!
 • I když není na revíru za celý rok úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
 • Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
 • Ve sloupci „Revír“ musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název !!!
 • V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
 • Chybné vodorovné i svislé součty.
 • Nejsou proškrtnuté zbylé řádky.
 • V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek !!!

Jam má vypadat správně vyplněná povolenka vidíte na obrázku dole